Szukaj
SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI
Kategorie:  

Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (wersja papierowa)

Nakład wyczerpany   


Kochanowska Ewa

Wydanie I, Kraków 2018, Format B5, Objętość 424 strony, Oprawa twarda, szyta

ISBN: 978-83-8095-358-1


Książka jest obszernym opracowaniem o charakterze teoretyczno-empirycznym, a jej tematyka mieści się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej, szczególnie zagadnień teoretycznych i praktycznych dydaktyki wczesnoszkolnej. Podjęcie przez Autorkę kwestii wiedzy osobistej znajduje głębokie uzasadnienie we współczesnym dyskursie naukowym. […] Praca pod względem omawianej w niej problematyki jest nowatorska, wzbogaca wiedzę o szkolnej edukacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dziedzinie. […] Monografia jest wartościowa poznawczo, wnosi nowe treści do pedagogiki, w tym pedagogiki wczesnoszkolnej.

Z recenzji wydawniczej dr hab. Józefy Bałachowicz, prof. APS


Praca ma charakter interdyscyplinarny i odpowiada pilnym potrzebom edukacji kształtującej osoby, osobowości i indywidualności […]. Istotną wartością książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw literatury interdyscyplinarnie traktowanego przedmiotu jej studiów i badań. […] Publikacja stanie się cennym źródłem dla tych Czytelników, którzy chcą zgłębiać, zmieniać, wzbogacać i umożliwiać kształtowanie podmiotowych struktur osobistej wiedzy uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Wojciecha Kojsa

 


poleca ImpulsCelami opracowania są: po pierwsze, przedstawienie opinii i przekonań badanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na temat wiedzy osobistej dziecka na podstawie analizy ich wypowiedzi udzielonych w trakcie indywidualnych wywiadów otwartych; po drugie, próba oglądu praktyki pedagogicznej tychże nauczycieli pod kątem sposobów aktywizowania i wykorzystywania wiedzy osobistej dziecka na zajęciach w klasach początkowych szkoły podstawowej. Podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania: Jaki jest sposób rozumienia wiedzy osobistej dziecka i jakie cechy przypisują jej nauczyciele? Czy i jak nauczyciele w praktyce odwołują się do wiedzy osobistej dziecka i ją wykorzystują? Kolejnym celem badań jest ukazanie świadomości nauczycieli w zakresie podejmowanych działań dotyczących aktywizowania i integrowania wiedzy osobistej i szkolnej dziecka w praktyce poprzez zestawienie opinii wyrażonych w wywiadach otwartych z analizą przebiegu przeprowadzonych przez nich zajęć w klasach początkowych szkoły podstawowej.

Praca składa się z części teoretycznej i części badawczej. Część teoretyczna obejmuje pięć rozdziałów. W pierwszym omówiono społeczno-kulturowy i ideologiczny kontekst współczesnej edukacji. Rozdział ten ukazuje wielowymiarowość i złożoność wpływów oraz oddziaływań edukacyjnych, wskazuje na zależność między zakresem i charakterem wiedzy przekazywanej i wymaganej od dziecka w szkole a zmianami kulturowymi i przemianami cywilizacyjnymi specyficznymi dla rzeczywistości ponowoczesnej. Rozważania podjęte w rozdziale 2 koncentrują się wokół kluczowej dla pracy kategorii pojęciowej, jaką jest wiedza osobista. Ontologiczna i epistemologiczna charakterystyka omawianej kategorii została dokonana z perspektywy różnych dyscyplin naukowych, zwłaszcza psychologii, pedagogiki i socjologii, szczególnie – ze względu na omawianą problematykę – fenomenologicznej socjologii wiedzy. W rozdziale tym podjęto także kwestię językowych determinant wiedzy potocznej, przede wszystkim zaś problem kształtowania pojęć w procesie kształcenia. Kluczowym zagadnieniem poruszonym w rozdziale 2 jest też komunikacja dydaktyczna w kontekście aktywizowania i konstruowania wiedzy dziecka. Rozdział 3 odsłania edukację dzieci w młodszym wieku szkolnym na tle wybranych paradygmatów i orientacji w myśleniu o współczesnej edukacji. Przede wszystkim skupiono się w nim na ukazaniu znaczenia, jakie przypisuje się wiedzy osobistej dziecka w konstruktywistycznym myśleniu o edukacji, zwłaszcza – w związku z podjętymi w książce rozważaniami i badaniami – w konstruktywizmie społecznym. Dyskusja prowadzona w rozdziale 4 odnosi się do istoty i rodzajów codziennych doświadczeń dziecka we współczesnej przestrzeni życia i edukacji jako źródeł jego wiedzy. Wychodząc od wybranych koncepcji doświadczeń w edukacji podjęto próbę uzasadnienia, że zarówno podmiotowość i aktywność poznawcza dziecka, jak i doświadczenia nabywane w przestrzeni społecznej są źródłami zmian rozwojowych. Część teoretyczną kończą rozważania w rozdziale 5 na temat roli nauczyciela w procesie aktywizowania i integrowania wiedzy osobistej dziecka z wiedzą szkolną. Zawarte w nim treści odnoszą się do funkcji i kompetencji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej związanych z tworzeniem warunków do rozbudzania ciekawości dziecka i wywoływaniem jego przeżyć i emocji, istotnych w konstruowaniu przez nie wiedzy. W rozdziale tym poruszono również kwestię języka w procesie komunikacji dydaktycznej jako narzędzia ekspresji wiedzy osobistej dziecka. Problem aktywizowania i wykorzystywania wiedzy osobistej dziecka powiązano z indywidualnymi ideologiami nauczycieli.


Część druga opracowania ma charakter badawczy, obejmuje trzy rozdziały. W rozdziale 6 przestawiono metodologiczne założenia badań zgodnie z zarysowaną wcześniej ich koncepcją. Rozdział 7 zawiera analizę i interpretację danych uzyskanych z wywiadów otwartych przeprowadzonych z nauczycielami wczesnej edukacji. Każdy z wyodrębnionych sposobów rozumienia i doświadczania cech, źródeł i warunków posługiwania się wiedzą osobistą przez dziecko, jak również jej wykorzystywania w procesie kształcenia przez respondentów został opisany i zobrazowany ich wypowiedziami. W celu ukazania fenomenu wiedzy osobistej w świadomości nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej dokonano także analizy kilku wywiadów jako całości. Ostatni rozdział obejmuje analizę sytuacji edukacyjnych występujących w ramach zajęć zintegrowanych prowadzonych przez badanych w naturalnym ich przebiegu pod kątem aktywizowania i integrowania wiedzy osobistej dziecka z wiedzą szkolną. W trakcie opisu wyników badań przytoczono sytuacje dydaktyczne z zajęć zintegrowanych, reprezentujące określone sposoby podejścia do wiedzy osobistej dziecka w praktyce szkolnej. Analizie poddano przypadki konkretnych zajęć jako całości, odzwierciedlające różne podejścia nauczycieli do wiedzy osobistej dzieci. Syntezę wyników badań stanowi próba zestawienia uzyskanego obrazu wiedzy osobistej dziecka w świadomości badanych z rzeczywiście podejmowanymi przez nich na zajęciach działaniami w zakresie aktywizowania i wykorzystywania wiedzy osobistej w praktyce.


 

 


Polecamy również z tej kategorii:
Elżbieta Bielak
29.80
Małgorzata Miksza
39.80

Nasi klienci, którzy kupili tę książkę, zamówili również:
Iwona Chrzanowska
78.00

WsteczOdwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2021 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się