Szukaj
Regulamin księgarni internetowej


Regulamin księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej "Impuls"

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa zasady zawierania umów sprzedaży między "Impulsem" a Klientem, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

§ 2.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1)      Regulamin – niniejszy „Regulamin księgarni internetowej Oficyny Wydawniczej
         "Impuls”;

2)      "Impuls" lub Oficyna Wydawnicza "Impuls" – Wojciech Śliwerski, prowadzący
         działalność gospodarczą pod firmą Oficyna Wydawnicza "Impuls" Wojciech Śliwerski,
         ul. Fatimska 53b, 31-831 Kraków; NIP: 678-101-20-88 (Administrator danych osobowych)

3)      Księgarnia – księgarnia internetowego prowadzona przez "Impuls" w domenach:
         impulsoficyna.com.pl, impulsoficyna.pl, impulsoficyna.eu;

4)      Klient – osoba korzystająca z Księgarni;

5)      Towar – rzecz możliwa do zamówienia w Księgarni.

6)      Ebook- książka w wersji elektronicznej w formacie PDF, ePUB i MOBI

 

§ 3.

"Impuls" w Księgarni przedstawia Towary, które Klient może zamówić na odległość, także w ten sposób, iż zamówione Towary zostaną przesłane na wskazany przez Klienta adres.

 

§ 4.

 1. 1. Klient może dokonać bezpłatnej rejestracji w Księgarni, w celu utworzenia konta
      Klienta, ułatwiającego kolejne zakupy.

 2. 2. Klient może kupować w Księgarni także bez rejestracji.

 

§ 5.

 1. 1. Warunki techniczne korzystania z Księgarni są następujące:

  1. a. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 5.5 lub
       nowszej, przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub innej
       kompatybilnej;
  2. b. włączona w przeglądarce internetowej funkcja akceptowania plików cookies.
       Wyłączenie tej funkcji może uniemożliwiać lub znacznie utrudniać korzystanie
       z Księgarni.

 2. 2. Klient powinien ponadto posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

Rozdział II. Zakupy w Księgarni

§ 6.

 1. 1. Podane w Księgarni przy Towarach ceny są cenami brutto (uwzględniają VAT).
   
 2. 2. Podane ceny dotyczą tylko sprzedaży detalicznej w księgarni internetowej Oficyny        
      Wydawniczej „Impuls".

 3. 3. Ceny, o których mowa powyżej, nie uwzględniają kosztów wysyłki.

 

§ 7.

 1. 1. Zestawienie Towarów wraz z cenami w Księgarni nie stanowi oferty w rozumieniu
      przepisów kodeksu cywilnego.

 2. 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Oficynie Wydawniczej "Impuls"
      oferty zawarcia umowy sprzedaży.

 3. 3. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez
      osobę działającą w imieniu Oficyny Wydawniczej "Impuls". Potwierdzenie takie
      stanowi przyjęcie oferty, o której mowa w ustępie powyższym.

 

§ 8.

 1. 1. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów zapłaty za zamówione Towary:

1)      płatność z góry;

2)      płatność przy odbiorze;

3)      płatność przelewem po zakupie – pod warunkiem wcześniejszego
         jednoznacznego uzgodnienia z Oficyną Wydawniczą "Impuls".

 1. 2. W przypadku dostawy Towarów poza granice Polski Klient uiszcza zapłatę za zamówione Towary przelewem z góry.

 

§ 9.

 1. 1. Dostawa zamówionego Towaru do Klienta jest płatna, chyba że z cennika dostawy wynika inaczej.

 2. 2. Wysokość opłaty za dostawę Towaru, w zależności od sposobu dostawy, rodzaju i ilości Towaru, podana jest w cenniku dostawy dostępnym w Księgarni. Klient jest także informowany o wysokości opłaty za dostawę wybranych Towarów przed ostateczną decyzją o złożeniu zamówienia.

 3. 3. "Impuls" dostarcza zamówione Towary na adresy znajdujące się na terenie Unii Europejskiej.

 4. 4. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy Towarów na adres znajdujący się poza granicami Polski, koszt wysyłki zostanie określony indywidualnie dla danego zamówienia, a Klient zostanie o nim poinformowany mailem. Ostateczne złożenie zamówienia następuje dopiero z chwilą zaakceptowania przez Klienta kosztu wysyłki.

 

§ 10.

Jeżeli Klient nie jest konsumentem, a w szczególności jeżeli Klient kupił Towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, stosuje się także następujące postanowienie: IMPULS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieterminową dostawą Towaru lub zgubieniem przesyłki przez podmiot, którego zadaniem jest dostawa zamówionego Towaru.

 

Rozdział III. Dodatkowe uprawnienia konsumentów

§ 11.

Klient będący konsumentem może odstąpić od zawartej z Oficyną Wydawniczą "Impuls" umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania kupionego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Tutaj znajdziecie Państwo proponowany przez nas formularz odstąpienia od umowy.

 

Rozdział IV. Reklamacje

§ 12.

Klient może składać Oficynie Wydawniczej "Impuls" reklamacje w dowolnej formie.

 

§ 13.

Oficyna Wydawnicza "Impuls" rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni.


Wzór reklamacji w PDF

 


Rozdział V. Ochrona danych osobowych

§ 14.

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z KSIĘGARNI INTERNETOWEJ „IMPULS“ - IMPULSOFICYNA.COM.PL, IMPULSOFICYNA.PL


W związku z korzystaniem przez Użytkownika z księgarni internetowej „Impuls“ lub dokonywanie transakcji za pośrednictwem połączenia telefonicznego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych z księgarni internetowej „Impuls“, a także informacje o aktywności Użytkownika z księgarni internetowej „Impuls“. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika  z księgarni internetowej „Impuls“.

 

Korzystanie z księgarni internetowej „Impuls“


Dane osobowe wszystkich osób korzystających z księgarni internetowej „Impuls“  (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające konta lub profilu z księgarni internetowej „Impuls“) przetwarzane są przez Administratora:

 • - w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.


Aktywność Użytkownika z księgarni internetowej „Impuls“, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).


Rejestracja z księgarni internetowej „Impuls“ (nie jest obowiązkowa a dobrowolna)


Osoby, które dokonują rejestracji z księgarni internetowej „Impuls“, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Ponadto, w celu ułatwienia obsługi, Użytkownik może podać dodatkowe dane - takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.


Dane osobowe są przetwarzane:

 • - w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w księgarni internetowej „Impuls“ – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników z księgarni internetowej „Impuls“  i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • - w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w części MARKETING.Składanie zamówień w księgarni internetowej „Impuls“ oraz za pośrednictwem Działu Handlowego.


Złożenie zamówienia (zakupu towaru lub usługi) przez Użytkownika w księgarni internetowej „Impuls“  lub klienta nawiązującego połączenie telefoniczne z Działem Handlowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia on line nie wymaga posiadania konta w księgarni internetowej „Impuls“. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Działu Handlowego nie wymaga posiadania konta w księgarni internetowej „Impuls“. Podanie danych wskazanych w księgarni internetowej „Impuls“ jako obowiązkowe lub wskazanych jako obowiązkowe przez pracownika Dział Handlowy jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem przyjęcia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.


Dane osobowe są przetwarzane:

  • - w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • - w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w księgarni internetowej „Impuls“, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  • - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

 

MARKETING


Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • - wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);
 • - wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 • - kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
 • - prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

 

REKLAMA


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

NEWSLETTER


Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. Dane osobowe są przetwarzane:

 • - w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • - w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
 • - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • - w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE


Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil księgarni internetowej „Impuls“ prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki.

 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA


Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego profil księgarni internetowej „Impuls“. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W niniejszej Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.


Cookies „serwisowe”

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:


- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

- uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

- sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

- trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

- pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:

- stosowane przez Gemius S.A. - tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu realizacji badań oglądalności Serwisu oraz w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu,

- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).


Szczegółową informację na temat plików cookie i ich funkcjonowania znajdziesz pod tym linkiem. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez okres lat 10 od daty zrealizowania zamówienia, albo do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem.


Prawo do sprzeciwu

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jeśli nie chcesz wyrazić opisanej w tym Regulaminie zgody lub ograniczyć jej zakres prosimy o oświadczenia o braku zgody, które może zostać złożone na piśmie i przesłane do Oficyny Wydawniczej „Impuls“ pocztą tradycyjną na adres Oficyna Wydawnicza „Impuls“ ul. Fatimska 53 b, 31-831 Kraków, pocztą elektroniczną pod adres wiadomosci@impulsoficyna.com.pl lub telefonicznie 12-422-41-80 . W treści oświadczenia koniecznie należy posłużyć się tymi samymi: adresem e-mail, który posłużył do założenia konta użytkownika w bazie Administratora, akceptacji złożonej przy składaniu zamówienia, akceptacji złożonej podczas przesyłania wiadomości (zapytania) mailowej. W przypadku oświadczenia o braku zgody na regulamin w nowym brzmieniu konto użytkownika w serwisie zostanie zlikwidowane.
W każdym momencie możesz także edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody, w tym nawet wycofać ją całkowicie, kontaktując się z nami na w/w sposoby.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

ODBIORCY DANYCH


W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH


Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

 

DANE KONTAKTOWE


Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail impuls@impulsoficyna.com.pl lub pisemnie na adres Oficyna Wydawnicza „Impuls“ ul. Fatimska 53 b, 31-831 Kraków.

Administrator danych wyznaczył Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym można skontaktować się poprzez e-mail wiadomosci@impulsoficyna.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018 r.

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Z pozdrowieniami,
Oficyna Wydawnicza „Impuls“

 


 


 

Ważne: nasza strona wykorzystują pliki cookies, więcej informacji tutaj: http://www.impulsoficyna.com.pl/polityka-prywatnosci

 

 


 

 

Regulamin zakupów książek elektronicznych w księgarni internetowej impulsoficyna.com.pl/e-books


 

 -  Sklep internetowy impulsoficyna.com.pl/e-books - Oficyna Wydawnicza „Impuls“ z siedzibą w Krakowie, przy ul. Turniejowa 59/5, 30-619 Kraków, NIP 679-101-20-88, REGON 350778820, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Giospodarczej.

 

 -   Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: system Windows 95 lub nowszy, Windows mobile, Symbian Os, Palm OS.

 

- Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronie sklepu w ostatním kroku realizującym zamówienie. 


- Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".


- Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu impulsoficyna.com.pl/e-books potwierdzającą przyjęte zamówienie. Impulsoficyna.com.pl/e-books zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to nie zostało przyjęte do realizacji.

 

- Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.


- W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.


- Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego impulsoficyna.com.pl/e-books wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


- Wartość zamówienia zawierająca upusty i rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

 

-  Realizacja zamówień książek w wersji elektronicznej nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Oficynę Wydawniczą „Impuls“ wpłaty, zamówiony eBook pojawi się bezpośrednio na wskazanym  w zamówieniu adresie e-mail. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (płatność poprzez system Dotpay) do kilku dni (przelew tradycyjny).


- Promocje dostępne w sklepie internetowym impulsoficyna.com.pl/e-books nie łączą się ze sobą.


- Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. W przypadku realizacji zamówienia poprzez system Dotpay, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną. Płatność za świadczenia usług drogą elektroniczną następuję wyłącznie systemem Dotpay lub przelewem na konto Oficyny Wydawniczej „Impuls“ (dostępne m.in. w dziale Kontakt). Możliwe formy płatności określone są na stronie http://www.impulsoficyna.com.pl/pomoc.

- W przypadku płatności poprzez Dotpay prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni.


- Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

-  Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym ebooki) w sklepie internetowym impulsoficyna.com.pl/e-books  może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Oficyną Wydawniczą „Impuls“.

 

- Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls“ ma prawo skierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.

 

- Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym impulsoficyna.com.pl/e-books - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

- W przypadku reklamacji należy skontaktować się z Oficyną Wydawniczą „Impuls“ za pośrednictwem poczty elektronicznej  (ebook@impulsoficyna.com.pl) lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.


- Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone (np. publikacje elektroniczne, w tym ebook), zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowieddzialności za szkodę wyrządzonej przez produkt niebezpieczny z dnia 2.03.2000 r. (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721).

 

- W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i inne obowiązujące przepisy prawa.


- Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Oficyny Wydawniczej „Impuls“ na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące płatności. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Spowoduje to jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Oficyny Wydawniczej „Impuls“ oraz na ich przetwarzanie w zakresie i dla celów prawidłowej realizacji umowy. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności księgiarni internetowej impulsoficyna.com.pl, z którą Użytkownik ma obowiązek zapoznać się. Użytkownicy maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

- Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2013.

 

- Niniejszy Regulamin może ulec zmianie, o czym każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” na stronie głównej Serwisu Internetowego: www.impulsoficyna.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Oficynę Wydawniczą „Impuls” poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić  o tym fakcie Oficynę Wydawniczą „Impuls” w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o korzystanie z konta Użytkownika. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad. Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej Oficyny Wydawnicza „Impuls“ prosimy przesyłać na adres ebook@impulsoficyna.com.pl.
 

 

Instrukcja korzystania i zakupu ebooków Oficynie Wydawniczej Impuls

 

 Odwiedziło nas użytkowników
COPYRIGHT © 2022 OFICYNA WYDAWNICZA "IMPULS"

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Korzystanie, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej, oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności stosowania plików cookies
   Zgadzam się